Procedure inschrijving en toewijzing

WIE KAN ZICH INSCHRIJVEN? 

Je kunt je inschrijven wanneer je als professioneel kunstenaar of in de creatieve sector werkzaam bent. De meeste huurders van SAM zijn beeldend kunstenaars. Daarnaast bemiddelt SAM werk- /oefenruimtes voor beoefenaars van andere professionele kunstdisciplines zoals theater, muziek, architectuur en vormgeving. Ook kunstenaarsinitiatieven en kunstopleidingen kunnen bij SAM terecht. SAM bemiddelt niet voor de detailhandel. 

Je hebt een Kunstopleiding 

Wanneer je een diploma van een HBO-kunstopleiding aan SAM kunt overleggen, word je doorgaans ingeschreven. 

Verder stellen we het op prijs dat je bereid bent om een maatschappelijke bijdrage in de vorm van sociaal/samenwerken te leveren aan de buurt waar je atelier is gevestigd. Je levert dan bijvoorbeeld een paar dagen per jaar een (vrijwillige) bijdrage aan de buurt. Als na vijf jaar de verlenging van je huurovereenkomst aan de orde is, vormt de levering van deze bijdrage een weegfactor voor de kunstcommissie. (Zie verderop onder ‘Toets na 5 jaar’). 

Wanneer je al enige jaren aan het werk bent beoordelen we je zichtbaarheid online en offline (de wil om je geproduceerde werk te tonen) en de waardering van je werk (prijzen, publicaties, positieve subsidies etc). 

Je hebt geen kunstopleiding 

Heb je geen HBO-kunstopleiding afgerond maar ben je wel professioneel werkzaam, dan kun je ook ingeschreven worden. Je dient dan in een CV je professionele niveau aan te tonen op bijvoorbeeld de volgende gronden: 

Opleiding en vaardigheden: 

Ben je in het bezit van een diploma van een relevante (kunst)opleiding? 

Heb je voor je werk relevante cursussen en/of masterclasses gevolgd? 

Andere relevante gegevens omtrent je opleiding, ervaring en/of professionele ontwikkeling. 

Werkzaamheden en motivatie: 

Recent afgeronde werkzaamheden/portfolio; 

Huidige werkzaamheden/activiteiten, eventuele plannen voor toekomstige werkzaamheden en/of opdrachten; 

Nevenactiviteiten (bijvoorbeeld het geven van kunstlessen en/of workshops), lidmaatschappen, samenwerkingen enz. 

Externe zichtbaarheid en waardering: 

Recente tentoonstellingen, verkopen, presentaties, publicaties ed. De wil om je geproduceerde werk te tonen; 

Ontvangen prijzen, stipendia en/of subsidies; 

Je website; 

Recensies e.d.

Je bent eindexamenkandidaat 

Ben je eindexamenkandidaat aan een HBO-kunst opleidingsinstituut en kun je hiervan een door de opleiding ondertekend bewijs overleggen, dan kun je bij wijze van voorinschrijving op de wachtlijst van SAM geplaatst worden (zie verder bij ‘de toewijzing’).

DE INSCHRIJVING  

Inschrijfformulier 

Je kunt een inschrijfformulier downloaden op de website van SAM. Slechts volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden behandeld. Op verzoek van SAM dien je aanvullende informatie te verstrekken binnen drie weken nadat je dat schriftelijk door SAM werd verzocht. (Een vertegenwoordiging van) de toewijzingscommissie adviseert m.b.t. de inschrijving het bestuur van SAM, onverlet de eindverantwoording hierin van het bestuur. 

Wanneer je voldoet aan de inschrijvingscriteria word je vervolgens op de wachtlijst geplaatst. Voldoe je niet aan de inschrijvingscriteria, dan kan SAM je afwijzen. Bij twijfel word om nadere informatie of om een gesprek gevraagd. 

Na maximaal zes weken (of zoveel later indien om aanvullende informatie werd gevraagd) ontvang je een brief waarin medegedeeld wordt of je bent toegelaten tot de wachtlijst. In geval van toewijzing geldt als datum van inschrijving de datum van binnenkomst van het formulier. 

Afwijzing 

Indien je wordt afgewezen voor inschrijving op de wachtlijst van SAM kun je aan de commissie vragen dit besluit eenmalig, op basis van aanvullende informatie, in heroverweging te nemen.

Inschrijfgeld

Na bericht van SAM over je toelating dient het inschrijfgeld ad € 15,- binnen een maand te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van de Stichting Ateliers Maastricht. De inschrijving wordt definitief na ontvangst van dit inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient ieder jaar opnieuw betaald te worden; hierover ontvang je elk jaar bericht. Wanneer het jaarlijkse inschrijfgeld niet wordt overgemaakt, nemen wij aan dat je niet langer op de wachtlijst wilt blijven staan en word je uitgeschreven. 

Verhuizing 

Bij verhuizing dien je een adreswijziging naar SAM te sturen. Zo blijf je op de hoogte van de jaarlijkse oproep tot betaling van het inschrijfgeld. 

Weigeringsgronden 

Er worden geen mensen opnieuw toegelaten of geaccepteerd op de wachtlijst die eerder een slecht betaalgedrag aan de dag hebben gelegd bij SAM.

DE TOEWIJZING VAN EEN ATELIER  

Plaats op de wachtlijst 

Bij de toewijzing van een atelier wordt uitgegaan van je plaats op de wachtlijst. Hiervan kan om de volgende redenen worden afgeweken: 

a) bij een derde van de leegkomende ateliers wordt voorrang verleend aan starters; b) als er bijzondere omstandigheden spelen bijvoorbeeld als de kunstdiscipline een speciale voorziening vereist; c) gedwongen verhuizingen van reeds bij SAM hurende kunstenaars van permanente ateliers hebben eveneens voorrang; d) doorstroming van een zittende huurder in een pand naar een ander atelier in hetzelfde atelierpand; e) In alle andere gevallen beslist het bestuur. 

Over de uiteindelijke toewijzing besluit SAM. 

Werkomstandigheden 

Op het moment van toewijzing gaat SAM na of je werkzaamheid als professioneel kunstenaar nog dezelfde is als bij de inschrijving. 

Plaats op de wachtlijst na toewijzing 

Na toewijzing van een atelier door SAM kun je je, indien je dat wenst, opnieuw op de wachtlijst laten plaatsen na betaling van het inschrijfgeld. Als inschrijfdatum wordt dan de datum van de ingang van de huurovereenkomst aangehouden mits de verlenging van de inschrijving meteen aansluitend aan het sluiten van de huurovereenkomst wordt aangevraagd. 

Bij huur van een tijdelijk atelier behoud je je plaats op de lijst, dus de datum van de oorspronkelijke inschrijving en uiteraard ook hier weer onder de voorwaarde van jaarlijkse bevestiging van de gewenste verlenging en betaling van het inschrijfgeld. 

Doorstroming 

Doorstroming van een huurder naar een ander atelier van SAM vindt doorgaans plaats aan de hand van de wachtlijst. Wanneer een huurder naar een atelier binnen hetzelfde atelierpand wenst door te stromen, kan de huurder SAM verzoeken om toewijzing buiten de wachtlijst om. 

Eindexamenkandidaten kunst opleidingsinstituten 

Eindexamenkandidaten aan een kunst opleidingsinstituut die bij wijze van voorinschrijving op de wachtlijst van SAM staan, dienen een door de opleiding ondertekend bewijs toe te sturen. Pas als ze het diploma behaald hebben, komen ze in aanmerking voor toewijzing.

STARTERSBELEID  

Je bent een starter als je een HBO- kunstopleiding diploma hebt dat maximaal drie jaar geleden is behaald op het moment dat een atelier aan jou wordt toegewezen. 

Voorrangsregeling voor starters bij toewijzing: van alle leegkomende ateliers bij SAM wordt 1/3 toegewezen aan starters. De regel is eenvoudig: van iedere drie ateliers die leegkomen, wordt er verhuurd aan een starter. 

Starters kunnen toegewezen worden aan het hele atelierbestand van SAM. Ook voor starters wordt de bereidheid om een maatschappelijke bijdrage te willen leveren door ons op prijs gesteld. 

Als starter krijg je het eerste jaar van je huurovereenkomst een korting van 50 % op de kale huurprijs. Verder maak je aanspraak op een gratis lidmaatschap gedurende drie jaar van de Hub Mariastraat (in oprichting) waar je goedkope ondernemersopleidingen, portfolio ontwikkeling cursussen, netwerk- en presentatiemogelijkheden krijgt aangeboden. 

Het starterscontract wordt aangegaan voor 3 jaar. Na afloop van die drie jaar wordt je kunstpraktijk geëvalueerd en ontvang je, bij een positieve beoordeling, een 5-jarig contract. Na die 5 jaar word je getoetst door de onafhankelijke kunstcommissie op het juiste gebruik van het atelier, dat wil zeggen als uitvoerend kunstenaar. Een starter die in het eerste jaar verhuist naar een ander atelier bij SAM behoudt zijn rechten op starterskorting en contract. 

TOETS NA VIJF JAAR  

In de huurovereenkomst wordt bedongen dat de huur na vijf jaar verlengd kan worden mits de kunstenaar voldoet aan de criteria die door de onafhankelijke kunstcommissie worden getoetst. In deze toets wordt gekeken of het atelier niet oneigenlijk gebruikt wordt (bijvoorbeeld als opslag of onderhuur of alleen als workshopruimte of overwegend commerciële activiteiten). Verder wordt gekeken naar de online en offline zichtbaarheid van de kunstenaar en de waardering van het werk. Tenslotte kan ook de getoonde maatschappelijke bijdrage als weegfactor meegenomen worden. Deze weegfactor geldt met name voor de kunstenaars die na 1 oktober 2023 een atelier toegewezen hebben gekregen. 

In de huurovereenkomst wordt duidelijk aangegeven dat de overeenkomst niet verlengd wordt als de kunstenaar niet voldoet aan de bovengenoemde criteria). 

Alle verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk, en worden door SAM dienovereenkomstig behandeld. 

Stichting Ateliers Maastricht, 

11 oktober 2023