Procedure inschrijving en toewijzing

 

WIE KAN ZICH INSCHRIJVEN?

U kunt zich inschrijven als u als professioneel kunstenaar werkzaam bent. De meeste huurders van SAM zijn beeldend kunstenaars. Daarnaast bemiddelt SAM werk/oefenruimtes voor beoefenaars van andere professionele kunstdisciplines (zoals theater, muziek, vormgeving). Ook kunstenaars-initiatieven en kunstopleidingen kunnen bij SAM terecht. SAM bemiddelt niet voor detailhandel.

kunstopleiding
Wanneer u een diploma van een HBO-kunstopleiding aan SAM kunt overleggen, wordt u doorgaans ingeschreven.

geen kunstopleiding
Heeft u geen HBO-kunstopleiding afgerond maar bent u wel professioneel werkzaam, dan kunt u ook ingeschreven worden. U dient dan uw artistieke activiteiten aan te tonen op bijvoorbeeld de volgende gronden:

  • bereikt niveau gevolgde vakopleiding: kopieën bewijsstukken meezenden
  • tentoonstellingen aangeven: jaar van tentoonstelling welke tentoonstellingsruimte en –organisatie voor wie is deze tentoonstelling samengesteld, flyers, krantenartikelen e.d. met betrekking tot betreffende tentoonstelling meezenden
  • uitgevoerde kunstopdrachten door overheden, kunstinstellingen e.d.: aangeven: jaar van oplevering opdracht was hierbij een deskundige commissie betrokken kopieën stukken meesturen
  • overige kunstopdrachten aangeven: jaar van oplevering opdracht was hierbij een deskundige commissie betrokken kopieën stukken meesturen
  • kunstaankopen door overheden, kunstinstellingen e.d. aangeven: jaar van oplevering opdracht was hierbij een deskundige commissie betrokken; kopieën stukken meesturen
  • overige kunstaankopen: jaar van aankoop; relevante stukken meesturen
  • kunstuitleen/artotheek aangeven: welk jaar door welke gesubsidieerde kunstuitleen/artotheek is werk van u in bruikleen genomen

kopieën stukken meesturen

  • toegekende prijzen door overheden , kunstinstellingen e.d.; welk jaar; kopieën stukken meezenden
  • stipendia/studiebeurzen/studiereizen/individuele overheidssubsidies: welk jaar; kopieën stukken meezenden

lidmaatschap van een beroepsvereniging van beeldende kunstenaars: recent bewijs inschrijving meezenden
beroepserkenning van het voorzieningsfonds voor kunstenaars: recent bewijs meezenden
aansluiting bij de stichting beeldrecht: recent bewijs meezenden

eindexamenkandidaten
Bent u eindexamenkandidaat aan een HBO-kunstopleidingsinstituut en kunt u hiervan een door de opleiding ondertekend bewijs overleggen, dan kun u bij wijze van voorinschrijving op de wachtlijst van SAM geplaatst worden (zie verder bij de toewijzing).

DE INSCHRIJVING


inschrijfformulier

U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij SAM of hier op de website downloaden.
Slechts volledig ingevulde formulieren worden behandeld. U dient op verzoek van SAM aanvullende informatie te verstrekken binnen drie weken nadat u dat schriftelijk door SAM werd verzocht.

(een vertegenwoordiging van) De toewijzingscommissie adviseert m.b.t. de inschrijving het bestuur van SAM, onverlet de eindverantwoording hierin van het bestuur.

Wanneer u voldoet aan de inschrijvingscriteria, wordt u vervolgens op de wachtlijst geplaatst.
Voldoet u niet aan de inschrijvingscriteria, dan kan SAM u afwijzen. In geval van twijfel wordt u om nadere informatie of om een gesprek gevraagd.

Na maximaal + zes weken (of zoveel later indien aan u aanvullende informatie werd gevraagd) ontvangt u een brief waarin medegedeeld wordt of u bent toegelaten tot de wachtlijst.
Als datum van inschrijving geldt de datum van binnenkomst van het formulier.

inschrijfgeld
Na bericht van SAM over uw toelating dient het inschrijfgeld ad € 7,– binnen een maand te zijn bijgeschreven op het gironummer van de Stichting Ateliers Maastricht. De inschrijving wordt definitief na ontvangst van dit inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld dient ieder jaar opnieuw betaald te worden; hierover ontvangt u elk jaar bericht.
Wanneer het jaarlijkse inschrijfgeld niet wordt overgemaakt, nemen wij aan dat u niet langer op de wachtlijst wilt blijven staan en wordt u uitgeschreven.

verhuizing
Bij verhuizing dient u een adreswijziging naar SAM te sturen. Zo kan SAM u op de hoogte blijven houden van het actuele atelieraanbod en mist u daarnaast de jaarlijkse oproep tot betaling van het inschrijfgeld niet.

weigeringsgronden
Er worden geen mensen geaccepteerd op de wachtlijst die een slecht betaalgedrag aan de dag hebben gelegd bij andere vergelijkbare organisaties als SAM.
Indien SAM van dit slechte betaalgedrag na inschrijving op de wachtlijst op de hoogte is, zal diegene van de wachtlijst worden verwijderd.
Een andere weigeringsgrond is het door de inschrijver in het algemeen aan de dag gelegde wangedrag zowel in het verleden als heden.

DE TOEWIJZING

plaats op de wachtlijst
Bij de toewijzing wordt uitgegaan van uw plaats op de wachtlijst. Hiervan kan worden afgeweken, bijvoorbeeld als uw kunstdiscipline een speciale voorziening vereist of uw inkomenspositie aanleiding geeft tot een aangepaste toewijzing. Ook kunnen gedwongen verhuizingen van reeds bij SAM hurende kunstenaars aanleiding zijn tot voorrang bij toewijzing. Over de uiteindelijke toewijzing besluit SAM.

werkomstandigheden
Op het moment van toewijzing gaat SAM na of uw werkzaamheid als professioneel kunstenaar nog dezelfde is als bij de inschrijving.
Als u reeds huurder van SAM bent en wilt doorstromen naar een andere werkruimte, is dat voor SAM eveneens een moment waarop uw werkzaamheden worden herijkt.

plaats op de wachtlijst na toewijzing
Na toewijzing van een atelier door SAM blijft u op de wachtlijst staan:
– huurt u een permanent atelier bij SAM, dan sluit u weer onder aan de lijst aan.
– huurt u een tijdelijk atelier bij SAM, dan behoudt u uw plaats op de lijst.
Huurders van SAM hoeven het jaarlijks inschrijfgeld niet langer te betalen.

doorstroming
Doorstroming van een huurder naar een ander atelier van SAM vindt doorgaans plaats aan de hand van de wachtlijst. Wanneer een huurder naar een atelier binnen hetzelfde atelierpand wenst door te stromen, kan hij SAM verzoeken om toewijzing buiten de wachtlijst om.

ateliers AINSI
Indien u opteert voor een atelier binnen AINSI, dan dient u een apart inschrijvingsformulier hiervoor in te vullen. U kunt dit formulier downloaden op de webpagina nieuws van onze website (www.sam-ateliers.nl). Toewijzing van de ateliers AINSI vinden plaats na een gesprek met een selectiecommissie.

eindexamenkandidaten kunst opleidingsinstituten

Eindexamenkandidaten aan een kunstopleidingsinstituut die bij wijze van voorinschrijving op de wachtlijst van SAM staan, dienen een kopie van hun diploma toe te sturen. Pas daarna komen ze in aanmerking voor toewijzing. Daarnaast beheert SAM een aantal (tijdelijke) ateliers die – veelal op basis van bruikleenovereenkomsten – ook aan eindexamenkandidaten toegewezen kunnen worden.

Alle verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk, en worden door de SAM dienovereenkomstig behandeld.